Định Cư Tuyệt Mỹ

Trang chủ

Trong hơn một thập kỷ, ImmiGreat (Định Cư Tuyệt Mỹ) là một nguồn thông tin toàn diện
hàng đầu về nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ. Cung cấp thông tin chi tiết cho thị thực du
khách, thị thực sinh viên và tất cả các loại thị thực khác như kinh doanh, hôn phu,
H, L, và nhiều loại khác. Nó cũng cung cấp thông tin về tất cả các loại thẻ xanh 
(dựa trên việc làm hoặc gia đình hoặc khác), bao gồm các quy trình khác nhau ở 
các bước khác nhau, ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
TOP